Certifikat

Cleanosol AB är certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015

ARBETSMILJÖPOLICY

Det ligger i Cleanosol AB ’s intresse att upprätthålla en god standard på arbetsmiljön.
En bra arbetsmiljö ger större engagemang och trivsel på vår arbetsplats.

Arbetsmiljö skall ingå som en integrerad och naturlig del i företagets totala verksamhet. Arbetet inom Cleanosol AB skall bedrivas på ett säkert sätt och i en god miljö och följa lagar och föreskrifter.

Vårt mål är att ingen skall behöva drabbas av ohälsa eller skador p.g.a. arbetet. Här har alla medarbetare ett ansvar. Alla medarbetare skall inte bara följa instruktioner och rutiner utan också att vara uppmärksamma på risker och genast rapportera eventuella hot mot en god arbetsmiljö.

KVALITETSPOLICY

VI SKALL LEVERERA RÄTT KVALITET PÅ PRODUKTER OCH TJÄNSTER,
BÅDE TILL KUNDER, MEDARBETARE OCH ÖVRIGA INTRESSENTER.

Rätt kvalitet - Vad är det?

Kvalitet karakteriseras av ett kontinuerligt förbättringsarbete, styrt av väl definierade och mätbara aktiviteter.

Kunder och medarbetare har förväntningar och krav på oss. Rätt kvalitet ger vårt arbetsresultat när det motsvarar förväntningarna, kraven och levereras i rätt tid.

Rätt kvalitet - Hur uppnår vi det?

Rätt kvalitet uppnås genom lagarbete rakt igenom alla processer.
Rätt kvalitet uppnås genom att vi alla gör rätt från början i alla led. För att säkerställa kvaliteten redan vid källan måste det finnas bestämda krav på det arbete vi utför. För att följa upp våra arbetsprestationer och sätta mål måste vi ha mätbara kvalitetsmått.

Rätt kvalitet - Vem berör det?

Rätt kvalitet är en uppgift för alla. Se din medarbetare som Din kund! Vi skall leverera rätt kvalitet till våra medarbetare. För att göra detta måste vi helt förstå förväntningarna på vårt arbete.

Rätt kvalitet - Varför?
Rätt kvalitet ger oss nöjda kunder. Nöjda kunder ger framgång. Genom att göra rätt från början behöver vi inte rätta till efteråt, och då utnyttjar vi våra resurser bättre.
Kvalitet ger intäkter. Brist på kvalitet ger kostnader. Rätt kvalitet ger oss ökad lönsamhet - ökade intäkter och sänkta kostnader.


MILJÖPOLICY

Cleanosol skall vara en ledande kvalitetsleverantör av miljöanpassade produkter och entreprenadtjänster.

Därför skall vi:

  • Klargöra alla medarbetares miljöansvar
  • Genom dialog och/eller avtal göra underentreprenörer, leverantörer, kunder och övriga intressenter medvetna om vårt arbete
  • Säkerställa den kompetens som krävs för att följa våra kunders miljökrav och gällande miljölagstiftning
  • Arbeta med miljömål med utgångspunkt från identifierade miljöaspekter så långt detta kan ske med hänsyn till känd teknik och rimliga kostnader

Fokusområden är:

  • Förbrukning av fossila bränslen och utsläpp av CO2
  • Hantering av brandfarliga varor
  • Kontinuerligt förbättras i vårt arbete för miljön
  • Säkerställa att det finns fungerande rutiner för att förebygga och begränsa skada på miljö och människor

Miljöpolicyn är ramen för Cleanosols miljöarbete. Detaljerade mål och handlingsplaner i enlighet med denna arbetas fram för varje process.